ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN
 
Artikel 1 CONTRACTSTRUCTUUR

Artikel 1.1 De overeenkomst op grond waarvan IndiciaTech.nl diensten zal verlenen, bestaat uit het volgende (samen de 'Overeenkomst'):

 • 1.1.1 de Verklaring van Werk, samen met alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen;
 • 1.1.2 eventuele toepasselijke Dienstenmodule(s),  samen met alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen; en
 • 1.1.3 deze Algemene Voorwaarden voor Diensten (de 'Algemene Voorwaarden').

Artikel 1.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen een van de documenten waaruit het Contract bestaat (of bepaalde clausules daarin), worden deze toegepast zoals uiteengezet in 1.1.1 tot en met 1.1.3 met afnemende rangorde.
Artikel 1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 DEFINITIES
Artikel 2.1 De volgende definities zijn van toepassing: "Gelieerde onderneming": met betrekking tot een partij een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over of onder zeggenschap staat van een dergelijke partij; 'Opdrachtgever' betekent de andere rechtspersoon dan IndiciaTech.nl  die de contractspartij bij de Overeenkomst is; 'Vertrouwelijke informatie' betekent alle informatie, schriftelijk, mondeling, in elektronische vorm of in andere media, die naar zijn aard redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot:
(i) met betrekking tot de Klant: details van de systemen, apparatuur, procedures, netwerkconfiguratie, topologie en/of wachtwoorden van de Klant,
(ii) met betrekking tot IndiciaTech.nl: prijzen, tooling, rapporten en/of details van IndiciaTech.nl 's methodologieën. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien zij door een van de partijen als zodanig is aangewezen; 'Consultant(s)': de door IndiciaTech.nl betrokken persoon(en) bij de uitvoering van de Overeenkomst;
"zeggenschap": het vermogen om de zaken van een entiteit te leiden, hetzij op grond van de eigendom van de meerderheid van de aandelen in die entiteit, hetzij op grond van de wettelijke bevoegdheid om de leiding van het algemeen bestuur van die entiteit te leiden of te laten leiden;
"Controles" en "Gecontroleerde" worden dienovereenkomstig uitgelegd;
'Data Protection Legislation' betekent alle wet- en regelgeving van de Europese Unie, haar lidstaten en het Verenigd Koninkrijk die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de uitvoering van het Contract;
'Deliverables' betekent alle rapporten, documenten, papieren, ontwerpen, software en/of alle andere materialen in welke vorm dan ook, inclusief papieren en elektronische vorm, die door IndiciaTech.nl moeten worden opgesteld   en aan Klant moeten worden geleverd als onderdeel van de Diensten;
'Vergoedingen' betekent de vergoedingen voor de Diensten zoals uiteengezet in het Statement of Work;
"AVG": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
"Good Industry Practice": de uitoefening van die mate van bekwaamheid, toewijding, voorzichtigheid en vooruitziendheid die redelijkerwijs en gewoonlijk zou worden verwacht van een bekwame en ervaren exploitant die zich bezighoudt met het verlenen van diensten van dezelfde aard als de Diensten; 'IndiciaTech.nl': de IndiciaTech.nl rechtspersoon die in het Statement of Work wordt vermeld. Indien een dergelijke entiteit niet is geïdentificeerd,  verwijst naar IndiciaTech.nl;
'Diensten' betekent de diensten die door IndiciaTech.nl moeten worden geleverd als onderdeel van het Contract; 'Dienstenmodule(s)' betekent een of meer modules met aanvullende voorwaarden van IndiciaTech.nl die van toepassing zijn op de betreffende Diensten;
'Statement of Work' betekent het document van IndiciaTech.nl, onder de naam (bijvoorbeeld: Voorstel, Aanbieding, Opdrachtbrief, Statement of Work etc.), waarin de uit te voeren Diensten en de bijbehorende Vergoedingen worden uiteengezet.

ARTIKEL 3 VERPLICHTEN INDICIATECH.NL
Artikel 3.1 IndiciaTech.nl  de Diensten zal leveren met redelijke vaardigheid en zorg in overeenstemming met goede praktijken in de sector.
Artikel 3.2 Tenzij in de Werkstaat anders is overeengekomen, worden de Diensten slechts geleverd op werkdagen tijdens normale kantooruren van IndiciaTech.nl.
Artikel 3.3 Alle Diensten worden geleverd op basis van een redelijke inspanningsverplichting, tenzij en voor zover IndiciaTech.nl  in de Werkstaat met een bepaald resultaat is akkoord gegaan en het betreffende resultaat voldoende is bepaald.
Artikel 3.4 Alle door IndiciaTech.nl genoemde (leverings)data   zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de bij het aangaan van de Overeenkomst bij IndiciaTech.nl het  aangaan van de Overeenkomst bekende gegevens. Tussentijdse (leverings)data waarnaar door IndiciaTech.nl en /of tussen partijen overeengekomen en/of overeengekomen termijnen gelden steeds als streefdata, binden IndiciaTech.nl niet en zijn steeds indicatief. IndiciaTech.nl zal zich in redelijkheid inspannen om de definitieve (oplever)data zoveel mogelijk na te leven.  IndiciaTech.nl  is echter niet gebonden aan een (leverings)datum die niet kan worden gehaald door omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan en/of door omstandigheden buiten haar wil. Evenmin is IndiciaTech.nl  gebonden aan een (leverings)datum indien partijen akkoord zijn gegaan met een wijziging in de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijzigingen in specificaties, etc.) en/of een wijziging in de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een (leverings)datum niet gehaald kan worden,  zullen IndiciaTech.nl  en Opdrachtgever de impact op de verdere planning bespreken. Het enkele feit dat een door IndiciaTech.nl en/of tussen partijen overeengekomen (leverings)datum, al dan niet definitief, is overschreden, betekent niet dat IndiciaTech.nl  automatisch in verzuim is.
Artikel 3.5 Hoewel IndiciaTech.nl  redelijke inspanningen zal leveren om dezelfde Consultant(s) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken, behoudt zij zich het recht voor om een Consultant te vervangen door personen die afzonderlijk, of in combinatie, ten minste vergelijkbare kwalificaties en ervaring hebben.
Artikel 3.6 Indien een Consultant ter plaatse van Cliënt aanwezig is, zal IndiciaTech.nl redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Consultant voldoet aan redelijke regels en procedures op de werf die tijdig aan opdrachtgever worden gemeld om   van tijd tot tijd door cliënt te IndiciaTech.nl.
Artikel 3.7 Onder voorbehoud  van de verplichting van IndiciaTech.nl om de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg te leveren in overeenstemming met de voorwaarden van het Contract, aanvaardt en erkent de Klant dat alle Diensten die door IndiciaTech.nl worden geleverd, de staat weerspiegelen van de systemen, software, gegevens, processen, infrastructuur enz. van De Klant (voor zover relevant voor de betreffende Diensten) op de datum waarop de Diensten worden geleverd,  voor zover in het kader van de Overeenkomst. De Klant aanvaardt en erkent verder dat de Diensten het niveau van informatie weerspiegelen dat redelijkerwijs beschikbaar is voor IndiciaTech.nl  bij het leveren van de Diensten. Artikel 3.8 IndiciaTech.nl  is slechts gehouden tot het tijdig en gegrond opvolgen van door Opdrachtgever gegeven instructies tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.  IndiciaTech.nl  is niet verplicht instructies op te volgen die de inhoud en/of reikwijdte van de overeengekomen Diensten wijzigen en/of uitbreiden. Indien dergelijke instructies echter worden opgevolgd, worden dergelijke werkzaamheden door Opdrachtgever vergoed conform de geldende (uur)tarieven.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
Artikel 4.1 Teneinde de goede uitvoering door IndiciaTech.nl  van de Overeenkomst te vergemakkelijken, zal Opdrachtgever tijdig alle  gegevens en informatie verstrekken IndiciaTech.nl die IndiciaTech.nl  nuttig en/of noodzakelijk acht en tijdig zijn volledige medewerking verlenen. De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens en informatie juist en volledig zijn.
Artikel 4.2 Opdrachtgever garandeert ten aanzien van IndiciaTech.nl  dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van gegevens en/of materialen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart IndiciaTech.nl  en aan haar Gelieerde Ondernemingen voor alle verliezen, schade, boetes, eisen, kosten, uitgaven, erelonen en aansprakelijkheden van welke aard dan ook als gevolg van aanspraken van personen van wie de gegevens zijn of zijn verwerkt en waarvoor de verwerking van Opdrachtgever op grond van de Wetgeving Gegevensbescherming verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten waarop een vordering is gebaseerd, toerekenbaar zijn aan IndiciaTech.nl.
Artikel 4.3 Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking bij de uitvoering van de Opdracht eigen personeel inzet, beschikt deze personeel over de nodige kennis, deskundigheid en ervaring.
Artikel 4.4 Indien de Diensten bij Opdrachtgever worden geleverd, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat deze panden veilig zijn. Indien de Diensten bij Opdrachtgever worden geleverd, zal Opdrachtgever, indien nodig voor het leveren van de Diensten, tijdig passende werkruimte voor de Consultant(s) ter beschikking stellen, inclusief eventueel vereiste netwerktoegang en toegang tot datacenters, server- en schakelruimtes.
Artikel 4.5 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer binnen zijn organisatie van de Diensten, de Deliverables, gegevens en andere materialen die in het kader van de Diensten worden geleverd.
Artikel 4.6 Indien gebruik dient te worden gemaakt van systemen, programmatuur, data, processen, infrastructuur of andere zaken waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de selectie en het functioneren daarvan en voor het waarborgen dat deze volledig en tijdig beschikbaar zijn.
Artikel 4.7 Opdrachtgever bevestigt de Diensten niet voor een derde te hebben en zal afnemen. Indien de diensten echter ten behoeve van een derde worden verricht, mag niets worden opgevat als IndiciaTech.nl  om een directe contractuele relatie met een dergelijke derde te hebben. De Klant is en blijft volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat een dergelijke derde partij niet in strijd met het Contract handelt. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze derden alsof het om eigen handelen of nalaten van Opdrachtgever gaat. De Klant vrijwaart IndiciaTech.nl  en zijn Gelieerde Onderneming(en) voor alle verliezen, schade, boetes, eisen, kosten, uitgaven, vergoedingen en aansprakelijkheden van welke aard dan ook die IndiciaTech.nl oploopt   als gevolg van enige claim of actie die wordt ingesteld door een derde partij namens welke de Diensten worden geleverd.

ARTIKEL 5 AANVANG, TERMIJN & VERLENGING
Artikel 5.1 De Diensten of, indien van toepassing, elk Dienstgedeelte gaan in op de datum die is vermeld in het Statement of Work. Als dergelijke gegevens niet zijn overeengekomen in het Statement of Work, zullen de partijen een wederzijds geschikte tijd en datum afspreken voor de aanvang van de Diensten of, indien van toepassing, elk Servicegedeelte.
Artikel 5.2 Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de in Statement of Work genoemde termijn, bij gebreke waarvan een termijn van één (1) jaar geldt.
Artikel 5.3 Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de looptijd van de Overeenkomst telkens met één (1) jaar verlengd, tenzij Opdrachtgever of IndiciaTech.nl  de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de dan geldende termijn.

ARTIKEL 6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan Opdrachtgever ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden en andere materialen, waaronder analyses, documentatie en rapporten, berusten uitsluitend bij IndiciaTech.nl, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever heeft uitsluitend de gebruiksrechten die uitdrukkelijk schriftelijk zijn verleend in de Overeenkomst en gebaseerd zijn op toepasselijk recht. Alle aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten zijn niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar. Een Deliverable mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor eigen interne zakelijke doeleinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niets in het Contract vormt een overdracht of enige verplichting daartoe van enig intellectueel eigendomsrecht.
Artikel 6.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens met betrekking tot het vertrouwelijke karakter of met betrekking tot auteursrechten, merknamen, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht uit enig verstrekt materiaal te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 6.3 Behoudens de beperkingen uiteengezet in artikel 10.2 vrijwaart IndiciaTech.nl  Opdrachtgever voor alle rechtsvorderingen van derden op grond van de stelling dat door IndiciaTech.nl zelf ontwikkelde materialen   inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van de betreffende derde, op voorwaarde dat Opdrachtgever IndiciaTech.nl   onmiddellijk schriftelijk van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en laat de behandeling van de zaak volledig aan IndiciaTech.nl over. Daartoe zal Opdrachtgever IndiciaTech.nl  de informatie en medewerking verlenen die zij nodig heeft om zich tegen deze rechtsvorderingen te kunnen verweren. Deze verplichting tot vrijwaring geldt niet indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op
(i) materialen die door Opdrachtgever aan IndiciaTech.nl ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van gebruik, aanpassing, verwerking of incorporatie, of
(ii) wijzigingen die door Opdrachtgever, of door een derde namens Opdrachtgever, aan de materialen zijn aangebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van IndiciaTech.nl.
Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door IndiciaTech.nl zelf ontwikkelde materialen inbreuk vormen op enig aan een derde verleend intellectueel eigendomsrecht of indien IndiciaTech.nl van mening is dat de kans groot is dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal IndiciaTech.nl er waar mogelijk voor zorgen dat Opdrachtgever de geleverde materialen kan blijven gebruiken, of functioneel vergelijkbare alternatieven. Alle andere of verdergaande verplichtingen tot schadeloosstelling aan de zijde van IndiciaTech.nl  zijn uitgesloten.

ARTIKEL 7 HONORARIA & BETALING
Artikel 7.1 Tenzij partijen in de Statement of Work een factuurschema zijn overeengekomen, zal IndiciaTech.nl opdrachtgever voor de Diensten bij het aangaan van de Overeenkomst volledig factureren. Voor Diensten die tegen uurtarief worden geleverd, zal IndiciaTech.nl opdrachtgever maandelijks factureren voor de Diensten op basis van werkelijke uren en kosten.
Artikel 7.2 Alle door IndiciaTech.nl afgegeven voorberekeningen en/of begrotingen   zijn slechts indicatief. Opdrachtgever kan geen rechten en/of verwachtingen ontlenen aan een door IndiciaTech.nl afgegeven voorcalculatie en/of begroting. Een door Opdrachtgever aan IndiciaTech.nl kenbaar gemaakt beschikbaar budget   geldt slechts als tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor het betreffende Diensten- of Dienstengedeelte, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de Statement of Work.
Artikel 7.3 Indien IndiciaTech.nl  op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever andere werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen Diensten vallen, worden deze werkzaamheden door Opdrachtgever vergoed conform de geldende (uur)tarieven. De algemene voorwaarden van het Contract zijn van toepassing op dergelijke werkzaamheden die door IndiciaTech.nl worden uitgevoerd.
Artikel 7.4 Eventuele kosten voor het verlenen van enige bijstand en/of medewerking op grond van artikel 9.2 zijn voor rekening van Opdrachtgever. Dergelijke bijstand wordt door Opdrachtgever vergoed conform de geldende (uur)tarieven.
Artikel 7.5 Indien IndiciaTech.nl wordt gevraagd en/of vereist in enig geschil, regelgevend onderzoek of iets dergelijks waarbij IndiciaTech.nl geen partij is, om getuigenbewijs, documenten, informatie en/of ander materiaal met betrekking tot de Diensten te verstrekken, kan IndiciaTech.nl opdrachtgever in rekening brengen voor alle bijbehorende vergoedingen, kosten en uitgaven. Dergelijke werkzaamheden worden door Opdrachtgever vergoed conform de geldende (uur)tarieven. IndiciaTech.nl is echter in geen geval verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en indien dit wel het geval is, kan zij van Opdrachtgever verlangen dat hij daartoe een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aangaat. Indien een dergelijke overeenkomst niet is overeengekomen, zijn de voorwaarden van het Contract van toepassing op dergelijke werkzaamheden.
Artikel 7.6 Opdrachtgever dient elke factuur   binnen dertig (30) dagen na factuurdatum volledig te storten op de door IndiciaTech.nl opgegeven bankrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.
Artikel 7.7 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en eventuele andere toepasselijke belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Artikel 7.8 Indien enig uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet op of voor de vervaldag voor betaling wordt voldaan, is IndiciaTech.nl  gerechtigd over dat bedrag rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Indien Opdrachtgever na ontvangst van een aanmaning of ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft in de nakoming van het verschuldigde bedrag,  kan IndiciaTech.nl  de schuldvordering ter incasso voorleggen, in welk geval Opdrachtgever, tot het maximaal toegestane bedrag op grond van toepasselijk recht gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te voldoen bovenop het totaal verschuldigde bedrag, daaronder begrepen alle door externe deskundigen in rekening gebrachte kosten.
Artikel 7.9 Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, IndiciaTech.nl is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen aan de index zoals overeengekomen in de Statement of Work.  IndiciaTech.nl zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een aanpassing van de prijzen en tarieven rekening houdend met een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

ARTIKEL 8 VERTROUWELIJKHEID & PUBLICITEIT
Artikel 8.1 Iedere partij draagt er zorg voor dat alle Vertrouwelijke Informatie van en ontvangen van de wederpartij vertrouwelijk wordt behandeld. Onder voorbehoud van clausules 8.2-8.4, zal geen van de partijen zonder voorafgaande toestemming van de ander:
(i) dergelijke Vertrouwelijke informatie van en toevertrouwd aan een andere partij bekendmaken door de andere partij (of haar Gelieerde Ondernemingen) tijdens het uitvoeren van het Contract, en
(ii) een openbare aankondiging doen met betrekking tot de Diensten en het Contract.
Artikel 8.2 Elke partij heeft echter het recht om vertrouwelijke informatie waar nodig bekend te maken aan
(i) haar gelieerde ondernemingen,
(ii) het personeel van de partij en haar gelieerde onderneming(en),
(iii) derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, en/of (iv) verzekeraars, verzekeringsmakelaars, externe adviseurs, auditors en/of accountants,  op voorwaarde dat in alle gevallen deze een geheimhoudingsplicht hebben die niet minder belastend is dan zoals bepaald in het Contract. De ontvangende partij is te allen tijde volledig verantwoordelijk jegens de bekendmakende partij voor de naleving door dergelijke personen en/of entiteiten van de vertrouwelijkheidsverplichtingen zoals hierin uiteengezet.
Artikel 8.3 Wanneer de Diensten worden geleverd in verband met de beoordeling van Klant of zijn producten aan de hand van een norm of schema dat wordt beheerd door een externe accreditatie- of goedkeuringsinstantie, kan IndiciaTech.nl  worden verplicht om een dergelijke externe accreditatie- of goedkeuringsinstantie toe te staan de uitvoering van de Overeenkomst te inspecteren en/of te controleren. In dergelijke gevallen stemt de Klant ermee in dat IndiciaTech.nl  dergelijk toezicht kan toestaan en Vertrouwelijke informatie van de Klant kan bekendmaken aan een dergelijke accreditatie- of goedkeuringsinstantie van derden voor zover redelijkerwijs vereist, inclusief het verstrekken van kopieën van de Deliverables indien van toepassing.
Artikel 8.4 Clausules 8.1 zijn niet van toepassing op
(i) informatie die al in het bezit is van de ontvangende partij,
(ii) die in het publieke domein komt, anders dan door schending door de ontvangende partij of haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten en onderaannemers van toepasselijke vertrouwelijkheidsverplichtingen,
(iii) die is ontwikkeld door de andere partij of haar gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten of onderaannemers onafhankelijk van de vertrouwelijke informatie of
(iv) die moet worden bekendgemaakt door de toepasselijke wetgeving,  een bindend gerechtelijk bevel, een verzoek van een bevoegde overheidsinstantie of volgens de regels van een effectenbeurs. De ontvangende partij die verplicht is om vertrouwelijke informatie van de openbaar makende partij in de situatie onder (iv) bekend te maken, zal, voor zover toegestaan door de wet, de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen, zodat deze partij een beschermend bevel of een andere passende verlichting van een juiste autoriteit kan vragen. Tenzij een dergelijk beschermingsbevel niet binnen een redelijke termijn kan worden verkregen, mag de partij die verplicht is de Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, echter alleen het relevante deel van de Vertrouwelijke informatie openbaar maken dat zij wettelijk verplicht is openbaar te maken.

ARTIKEL 9 GEGEVENSBESCHERMING
Artikel 9.1 De termen 'verwerkingsverantwoordelijke', 'verwerker', 'persoonsgegevens', 'betrokkene', 'verwerking', 'inbreuk op persoonsgegevens' en andere termen in dit artikel die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens hebben de betekenis zoals beschreven in de AVG.
Artikel 9.2 Dit artikel is slechts van toepassing indien en voor zover IndiciaTech.nl  persoonsgegevens verwerkt als verwerker of als subverwerker van Opdrachtgever. Indien dit het geval is, zullen IndiciaTech.nl en Opdrachtgever in het kader van de Statement of Work overeenstemming bereiken over het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers. Indien nodig wordt deze informatie van tijd tot tijd in onderling overleg door beide partijen bijgewerkt. Indien en voor zover IndiciaTech.nl als verwerker optreedt, zijn de volgende bepalingen voor gegevensverwerking van toepassing:

 • 9.2.1 IndiciaTech.nl zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op gedocumenteerde instructies van Opdrachtgever, tenzij verwerking vereist is door wet- en regelgeving waaraan IndiciaTech.nl  is onderworpen. In een dergelijk geval zal IndiciaTech.nl de Klant vóór de verwerking op de hoogte stellen van die wettelijke verplichting, tenzij de toepasselijke wet en/of wetgeving dergelijke informatie verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • 9.2.2 IndiciaTech.nl zal de Klant op de hoogte stellen als, naar IndiciaTech.nl mening, een instructie van de Klant in strijd is met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.
 • 9.2.3 IndiciaTech.nl zorgen ervoor dat de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zich tot vertrouwelijkheid hebben verbonden.
 • 9.2.4 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, neemt IndiciaTech.nl voor haar verwerkingsactiviteiten passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico. IndiciaTech.nl zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over haar technische en organisatorische maatregelen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, in het bijzonder met betrekking tot informatieverwerkingssystemen van Opdrachtgever of enige partij waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.
 • 9.2.5 Indien persoonsgegevens worden verwerkt door een subverwerker in opdracht van IndiciaTech.nl,  zal IndiciaTech.nl voorafgaande toestemming van de Klant verkrijgen, deze toestemming mag niet onredelijk worden onthouden of vertraagd. IndiciaTech.nl zal ervoor zorgen dat een dergelijke verwerking wordt beheerst door een contract met verplichtingen die voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Opdrachtgever machtigt IndiciaTech.nl hierbij om haar Affiliates aan te wijzen als subverwerkers. Opdrachtgever machtigt hierbij ook IndiciaTech.nl  om persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan subverwerkers wier diensten worden ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 9.2.6 IndiciaTech.nl zal Opdrachtgever bijstaan door passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk en van toepassing is, voor de nakoming van zijn verplichting om te reageren op verzoeken om de wettelijke rechten van de betrokkene uit te oefenen. IndiciaTech.nl zal de Klant onverwijld op de hoogte stellen als IndiciaTech.nl  een verzoek van een betrokkene ontvangt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming als het betrekking heeft op persoonsgegevens die zijn verwerkt bij de uitvoering van het Contract, en zal niet reageren op een dergelijk verzoek, behalve op basis van gedocumenteerde instructies van de Klant of waar dit vereist is door de toepasselijke wet- en /of wetgeving,  in welk geval IndiciaTech.nl Klant op de hoogte zal stellen van die wettelijke verplichting alvorens aan het verzoek tegemoet te komen, voor zover dit is toegestaan.
 • 9.2.7 IndiciaTech.nl zal, indien De Klant daarom verzoekt, voorafgaand aan de verwerking zijn redelijke medewerking verlenen die nodig is om te voldoen aan enige verplichting van De Klant onder de gelden de wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren en, in dat verband, voor overleg met de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens, voor zover de Klant zelf geen toegang heeft tot de relevante informatie en die informatie beschikbaar is voor IndiciaTech.nl.
 • 9.2.8 IndiciaTech.nl zal, naar keuze en op kosten van de Klant, alle persoonsgegevens verwijderen of aan de Klant retourneren na het einde van de levering van Diensten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en zal bestaande kopieën verwijderen, tenzij de toepasselijke wet en/of wetgeving de opslag van de persoonsgegevens vereist. Indien Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst niet schriftelijk heeft laten weten dat hij de persoonsgegevens wil laten retourneren, heeft IndiciaTech.nl het recht de persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen.
 • 9.2.9 IndiciaTech.nl zal alle noodzakelijke informatie ter beschikking stellen die Opdrachtgever op redelijke gronden aanvraagt en die nodig is om nakoming door IndiciaTech.nl van de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, voor zover deze betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten door IndiciaTech.nl voor Opdrachtgever. Wanneer de betrokken informatie vertrouwelijk is, kan IndiciaTech.nl eisen dat de informatie uitsluitend in de bedrijfsruimten van IndiciaTech.nl wordt onderzocht. IndiciaTech.nl heeft het recht om redelijke nadere voorwaarden te stellen aan een dergelijk verzoek om de vertrouwelijkheid en integriteit van dergelijke informatie te waarborgen.
 • 9.2.10 IndiciaTech.nl zal de Klant binnen 48 uur na IndiciaTech.nl kennis te hebben genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens door IndiciaTech.nl of de subverwerkers. IndiciaTech.nl zal een dergelijke inbreuk op persoonsgegevens onderzoeken en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een rapport aan de Klant verstrekken waarin de resultaten van een dergelijk onderzoek worden uiteengezet. Indien een datalek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door toedoen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever het werkdeel van een dergelijk onderzoek door of in opdracht van IndiciaTech.nl betalen. Dergelijke werkzaamheden worden door opdrachtgever vergoed conform de geldende (uur)tarieven.
 • 9.2.11 IndiciaTech.nl zal persoonsgegevens alleen doorgeven aan een derde land of internationale organisatie indien aan de voorwaarden voor een dergelijke internationale gegevensoverdracht zoals uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming is voldaan, bijvoorbeeld indien ten aanzien van een relevant derde land adequaatheid is vastgesteld.
 • 9.2.12 Opdrachtgever kan een audit laten uitvoeren, niet meer dan eenmaal per jaar en op kosten van Opdrachtgever, door een onafhankelijke, gecertificeerde externe deskundige die aantoonbare ervaring heeft met het soort gegevensverwerking dat onder de Overeenkomst wordt uitgevoerd. IndiciaTech.nl  is gerechtigd een deskundige te weigeren indien deze deskundige de concurrentiepositie van IndiciaTech.nl IndiciaTech.nl aantast of kan aantasten. De audit is beperkt tot het controleren van de naleving van de regelingen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in het Contract. De deskundige is gehouden tot geheimhouding van zijn bevindingen en meldt uitsluitend zaken aan Opdrachtgever die leiden tot het niet nakomen door IndiciaTech.nl  van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De deskundige bezorgt IndiciaTech.nl  een kopie van dit rapport. IndiciaTech.nl  kan een deskundige, een audit of een instructie van de deskundige weigeren indien dit naar het oordeel van IndiciaTech.nl in strijd zou zijn met de Wetgeving Gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving of indien dit een onaanvaardbare inbreuk zou zijn op de door IndiciaTech.nl geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen. IndiciaTech.nl kan vereisen dat vooraf een auditplan wordt overeengekomen, met inbegrip van de reikwijdte, elementen, timing en duur van de audit. IndiciaTech.nl  is gerechtigd de gemaakte redelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10.1 Geen van beide partijen sluit enige aansprakelijkheid uit en beperkt deze voor:
10.1.1 overlijden of persoonlijk letsel voor zover een dergelijk overlijden of letsel het gevolg is van grove nalatigheid; of
10.1.2 enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.
Artikel 10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is de maximale totale aansprakelijkheid van IndiciaTech.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst of wegens enige andere reden, uitdrukkelijk met inbegrip van het niet nakomen van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot directe schade die niet hoger is dan een bedrag van honderd procent (100%) van de totale Vergoedingen (excl. BTW) zoals bepaald in de Statement of Work. Indien de Overeenkomst in wezen een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, worden de totale honorarium vastgesteld op het bedrag (excl. BTW) bepaald in de Statement of Work voor één jaar. De totale aansprakelijkheid van IndiciaTech.nl voor directe schade, om welke reden dan ook, zal echter in geen geval meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend Euro).
Artikel 10.3 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 hierboven, is de aansprakelijkheid van IndiciaTech.nl voor het volgende uitgesloten:

 • 10.3.1 elk verlies, claims, eisen, acties, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met materialen of instructies geleverd door klant of een derde partij die namens klant handelt, die onvolledig, onjuist, onnauwkeurig, onleesbaar of defect zijn op enige andere manier;
 • 10.3.2 verlies van werkelijke of verwachte winst;
 • 10.3.3 verlies van goodwill  of reputatieschade;
 • 10.3.4 verlies van zaken of contracten;
 • 10.3.5 verlies van besparingen;
 • 10.3.6 verlies van gegevens of het herstellen of herstellen van gegevens of softwareherstel;
 • 10.3.7 enige speciale, indirecte of gevolgschade. Voor alle duidelijkheid, clausules 10.3.1 tot 10.3.7 hierboven zijn van toepassing, ongeacht of dergelijke schade direct, indirect, gevolgschade of anderszins is. Elke dergelijke aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht of deze voorzienbaar, bekend, voorzien of anderszins is.

Artikel 10.4 De bepalingen van dit artikel 10 en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van het contract zijn ook van toepassing ten gunste van alle entiteiten en personen die IndiciaTech.nl  zich bezighoudt met de uitvoering van het contract.

ARTIKEL 11 ONTBINDING & BEËINDIGING
Artikel 11.1 Een partij is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien de wederpartij in alle gevallen na schriftelijke ingebrekestelling zoveel mogelijk gegevens heeft verstrekt en een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden verholpen,  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar materiële verplichtingen die voortvloeien uit het Contract. De betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever worden in alle gevallen beschouwd als materiële verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Artikel 11.2 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds een deel van de Diensten heeft ontvangen, kunnen deze Diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet worden herroepen, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat IndiciaTech.nl  met betrekking tot een substantieel deel van deze Diensten in verzuim is. Alle bedragen die IndiciaTech.nl vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met de Diensten die zij naar behoren heeft voorzien in het kader van het Contract, blijven volledig verschuldigd, met inachtneming van de bepalingen van de vorige zin, en worden onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
Artikel 11.3 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien:
(i) aan de wederpartij al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend,
(ii) ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt gevorderd, of
(iii) de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van wederopbouw of fusie van ondernemingen.
Artikel 11.4 Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de Overeenkomst gemakshalve te beëindigen indien deze voor het einde van de termijn voor bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 11.5 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, kan de Overeenkomst door beide partijen na overleg en gemotiveerd schriftelijk worden opgezegd. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dient voor opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zijn in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 ANTI-OMKOPING & MODERNE SLAVERNIJ
Artikel 12.1 Beide partijen zullen voldoen aan
(i) alle toepasselijke anti-omkopingswetten en -wetgeving, en
(ii) alle toepasselijke anti-slavernij wet- en regelgeving.
Geen van beide partijen zal een smeergeld, financieel voordeel of ander voordeel aanbieden, beloven, geven, vragen, ermee instemmen, ontvangen of accepteren of een corrupte handeling plegen.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
Artikel 13.1 Geen enkele partij is verplicht een verplichting na te komen, inclusief enige garantieverplichting die tussen de partijen is overeengekomen, indien een partij verhinderd is dit te doen als gevolg van overmacht of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van de partij. Hieronder wordt mede verstaan:
(i) overmacht of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van de leveranciers van IndiciaTech.nl,
(ii) het niet behoorlijk nakomen van door Opdrachtgever voorgeschreven verplichtingen van leveranciers,
(iii) ontoereikendheid van apparatuur, software of materialen waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan IndiciaTech.nl is voorgeschreven,
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) stroomstoring,
(vi) internetstoring of uitval van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten,
(vii) algemene vervoersproblemen en/of
(viii) een pandemie.
Indien een overmachtssituatie langer duurt dan negentig (90) dagen, heeft elk van de partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds op grond van de Overeenkomst verrichte diensten worden in dit geval naar rato verrekend en partijen zijn elkaar geen andere bedragen verschuldigd.

ARTIKEL 14 ALGEMEEN
Artikel 14.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 14.2 Elke kennisgeving die in het kader van de Overeenkomst wordt verzonden, moet schriftelijk worden gericht aan de andere partij op zijn maatschappelijke zetel of hoofdvestiging of een ander adres dat van tijd tot tijd schriftelijk door elke partij aan de andere partij kan worden gemeld.
Artikel 14.3 IndiciaTech.nl  heeft het recht om een of alle Diensten uit te besteden aan een van haar Gelieerde Ondernemingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, op voorwaarde dat IndiciaTech.nl  aansprakelijk blijft voor het handelen of nalaten van haar Gelieerde Ondernemingen alsof het IndiciaTech.nl's eigen handelingen of nalatigheden waren.
Artikel 14.4 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval  zullen IndiciaTech.nl en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden met als doel één of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, met zoveel mogelijk met inachtneming van het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
Artikel 14.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en uitgelegd. De toepasselijkheid van het Verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 is uitgesloten. Elk geschil tussen partijen met betrekking tot de Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij partijen schriftelijk een alternatieve wijze van geschillenbeslechting zijn overeengekomen of overeenkomen.